Paikallissäännöt

Päivitetty 29.4.2019

SOVELTAMISALUE: Vanha Peura (VP), Porkkala (P) ja Pikku Peura (PP)

Rangaistus paikallissäännön 1-15 noudattamatta jättämisestä: Yleinen rangaistus

Reikäpeli: Reiän menetys – Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

 1. Kentän sisäiset ulkorajat 

Pelattaessa väyliä VP 1 (oikea reuna), VP  3 (vasen reuna) ja VP 5 (oikea reuna) sekä P 6 (vasen reuna estealueen takana), P 7 (oikea reuna estealueen takana), P 10 (oikea reuna ja estealueen takana) ja P 11 (vasen reuna estealueen takana) niiden vieressä kulkeviin väyliin kuuluvat valkoisilla paaluilla merkityt alueet ovat ulkona(out of bounds). Edellä mainittuja väyliä pelattaessa paalut ovat ulkorajan merkkejä. Muita väyliä pelattaessa paalut ovat kiinteitä haittoja, joista voidaan vapautua säännön 16.1b mukaisesti.

 1. Estealueet 

Sadeveden ohjaamiseen tarkoitetut merkitsemättömät ojat väylillä VP 5 (poikittaisen tien vieressä), VP 7 (vasen reuna pitkän heinän vieressä) ja VP 17 (oikea ja vasen reuna) sekä P 2 (oikea reuna) ovat osa yleistä pelialuetta eivätkä estealueita. Jos ojassa on vettä, pelaaja voi toimia tilanteessa epänormaalin kenttäolosuhteen mukaisesti (sääntö 16.1).

Väylän VP 17 vasemmalla puolella on punainen estealue ja kaksi pudottamisaluetta (DZ) estealueen vieressä kulkevan tien vasemmalla puolella (yksi väylän alkupään tasalla ja toinen hieman ennen tien viereistä väyläbunkkeria). Jos pallo on estealueella ml. kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksella vapautua säännön 17.1 mukaan tai pudottaa alkuperäisen pallonsa tai muun pallon sille merkitylle pudottamisalueelle (DZ), joka on lähempänä kohtaa, josta alkuperäinen pallo viimeisen kerran ylitti estealueen rajan. Pudottamisalueen koko on kaksi mailanmittaa aluetta osoittavasta taulusta mitattuna). Pudottamisalue on tällöin säännössä 14.3 tarkoitettu vapautumisalue.

 1. Epävarmuus siitä, onko pallo mennyt tai kadonnut vesiesteeseen

Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella väylillä VP 16 (punainen estealue pelisuunnassa vasemmalla), P 7 (pun.estealue oikealla), P 10 (keltainen/punainen estealue oikealla) ja P 11 (väylien P 10 ja P 11 välinen pun. estealue ja pun. estealue vasemmalla), pelaaja voi pelata varapallon Säännön 18.3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti:

Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(1)), linjassa taaksepäin -vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(2)) tai jos kyseessä on punainen estealue, sivuttaista vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(3)).

Pelaajan pelattua tämän säännön mukaisesti varapallon, ei hän voi enää käyttää muita Säännön 17.1 mukaisia vaihtoehtoja suhteessa alkuperäiseen palloon.

Päätettäessä milloin varapallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo tai milloin se pitää tai voidaan hylätä,

Säännöt 18.3c(2) ja 18.3c(2) ovat voimassa, paitsi että:

 • Kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana. Pelaaja voi valita joko:

» Pelaamisen jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää pelata. Varapallolla lyötyjä lyöntejä ennen sen hylkäämistä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on pelattu yksinomaan tällä pallolla) ei lasketa, tai

» Pelaamisen jatkamisen varapallolla, jolloin alkuperäistä palloa ei saa pelata.

 • Kun alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin etsinnän aikana, tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella. Varapallosta tulee pelissä oleva pallo.
 1. Ilmastusreiät

Pallo ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

a) Pallo yleisellä pelialueella: Pelaaja saa vapautua säännön 16.1b mukaan. Jos pallo tällöin jää paikalleen toiseen ilmastusreikään, pelaaja voi vapautua uudelleen tämän säännön mukaan.

b) Pallo viheriöllä: Pelaaja voi vapautua säännön 16.1d mukaan.

HUOM: Ilmastusreiän vaikutusta ei ole, jos se häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa, tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

 1. Suoja-aidat – poikkeus Vanha Peura 15 ja Porkkala 3 väylät

Suoja-aidat ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1b mukaisesti, sekä:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelattaessa väyliä VP 15 sekä P 3, mikäli Porkkalan väylän 3 viheriön vieressä oleva suoja-aita (verkko viheriön vasemmalla puolella) on pelaajan pelilinjalla, pelaaja voi vapautua rangaistuksetta käyttämällä myös suoja-aidan ja väylän P 3 punaisen estealueen välissä olevaa merkittyä pudottamisaluetta (DZ). Pudottamisalueen koko on yksi mailanmitta aluetta osoittavasta taulusta mitattuna.

 1. Kielletty pelialue – sinivalkoiset paalut

Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kiellettyä pelialuetta, jota on pidettävä epänormaalina kenttäolosuhteena. Jos pallo on kielletyllä pelialueella tai koskettaa sitä, tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, on pelaajan vapauduttava alueen vaikutuksesta säännön 16.1f mukaisesti. Mikäli pallo makaa kielletyllä pelialueella estealueen sisällä, sitä ei saa pelata paikaltaan. Pelaajan on vapauduttava kielletyn pelialueen vaikutuksesta säännön 17.1e mukaisesti.

Kentällä sinisin yksivärisin paaluin tai maalauksin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, jolta saa pelata tai vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

 1. Suojeltavat puut ja pensaat

Istutetut tukipuin tuetut, nauhalla merkityt tai verkolla suojatut puut ja pensaat ovat kiellettyä pelialuetta. Jos pelaajan pallo on kentällä missä tahansa paitsi estealueella ja se on tällaisessa puussa tai koskettaa sitä tai sen juurella olevaa haketta, tai merkityt puut tai pensaat tai niiden juurella oleva hake häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiotun svinginsä vaatimaa tilaa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta säännön 16.1f mukaisesti.

Jos pallo on estealueella ja merkitty puu tai hake sen juurella häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan on vapauduttava rangaistuksella säännön 17.1e tai ilman rangaistusta säännön 17.1e(2) mukaisesti.

Tämä sääntö koskee myös metsään (yleistä pelialuetta tai estealuetta) istutettuja sinikärkisellä merkintäkepillä merkittyjä puiden ja pensaiden taimia.

 1. Sähkö- ja muut ilmajohdot kentällä

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut kentällä ilmassa kulkevaan johtoon tai vaijeriin, lyöntiä ei lasketa ja pelaajan on pelattava pallo rangaistuksetta edellisen lyönnin paikalta säännön 14.6 mukaisesti.

 1. Bunkkerit, suodatinkankaat, sadeveden valumaurat

Bunkkereiden pohjalla olevat suodatinkankaat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti. Sadeveden valumaurat bunkkerissa ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

 1. Sorapäällysteiset pintasalaojat

Sorapäällysteiset pintasalaojat (mm. väylän P 2 oikeassa laidassa) ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 16.1b mukaisesti.

 1. Haketetut alueet

Haketetut alueet ovat kentän olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta (poikkeus: suojeltavat puut ja pensaat, katso kohta 1). Yksittäiset hakkeenpalat ovat irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa ilman rangaistusta.

 1. Porkkalan väylän 18 tien oikealla puolella oleva valumaura

Tien oikealla puolella lähellä tietä oleva kapea kaivettu valumaura on tiiausalueelta alkaen kunnostettavaa aluetta ja kuuluu tiehen (yhdessä epänormaali kenttäolosuhde). Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.

 1. Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä (ml. kastelulaitteen kannet viheriöllä Pikku Peura -kentällä)

Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on myös seuraava vapautumisvaihtoehto, kun kiinteä haitta sijaitsee pelaajan pelilinjalla viheriöllä, tai lähellä viheriötä yleisellä pelialueella väyläpituuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b mukaan, jos kiinteä haitta on pelilinjalla viheriöllä, tai enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta. Huom.: Myös pelaajan pallon on tällöin oltava yleisellä pelialueella väyläpituuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Poikkeus: Ei vapautumista, jos pelaajan valitsema pelilinja olisi selvästi epätarkoituksenmukainen.

 1. Muurahaiskeot, eläinten lanta ja jätökset

Muurahaiskeot sekä eläinten lanta ja jätökset kentällä ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaisesti, tai kunnostettavaa aluetta, josta vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

 1. Eläinten kavionjäljet

Vahingot, jotka selvästi ovat tunnistettavissa aiheutuneiksi eläinten kavioista tai sorkista, ovat kunnostettavaa aluetta josta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Viheriöllä tällaisetkin jäljet saa korjata säännön 13.1 mukaisesti.

 1. Pallojen nouto kielletty kentän ulkopuolisilta alueilta

Pallojen noutaminen on kielletty väylien VP 11, P 16 sekä PP 1, 2, 3, 4, 6 ja 7 ojantakaisilta kentän ulkopuolisilta alueilta (valkoiset ulkorajan merkit).

Vieritä ylös