Paikallissäännöt

Peuramaa Golf – Paikallissäännöt

SOVELTAMISALUE: Vanha Peura, Porkkala ja Pikku Peura

VOIMASSA: 1.2.2017 alkaen

Rangaistus paikallissäännön 1-21 noudattamatta jättämisestä:

Reikäpeli: Reiän menetys – Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

1. Suojeltavat puut ja pensaat

Istutetut tukipuin tuetut, nauhalla merkityt tai verkolla suojatut puut ja pensaat pelialueella ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut tai pensaat tai niiden juurella oleva hake häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2 mukaisesti. Tämä sääntö koskee myös metsään (pelialuetta) istutettuja sinikärkisellä merkintäkepillä merkittyjä puun- ja pensaantaimia.

2. Kentällä olevat tiet

Kentällä olevat tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaisesti.

3. Mittamerkit kentällä (30.4.2016 poistunut Suomen Golfliiton paikallissääntö)

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin liikuttaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaisesti.

4. Kentän ulkorajaa osoittavat paalut (pelisuunnassa valkoiset)

Kentän ulkorajaa osoittavat paalut ovat kentän oleellisia osia, joiden siirtäminen on kielletty. Paalun vaikutuksesta pelaajan lyöntiasentoon, mailan aiottuun heilahdusrataan tai pelilinjaan ei voi vapautua ilman rangaistusta (esim. sääntö 28: pallo pelaamattomassa paikassa).

5. Viereisten väylien ulkorajat (pelisuunnassa mustat)

Porkkalan väylillä 1, 3, 8 ja 11 sekä Vanhan Peuran väylillä 2 ja 9 olevat viereisten väylien ulkorajaa osoittavat paalut ovat kiinteitä haittoja, joiden siirtäminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaisesti.

6. Suoja-aidat

Suoja-aidat ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaisesti. Porkkalan väylällä 3 viheriön vieressä oleva suoja-aita (verkko) on tilapäinen kiinteä haitta. Mikäli kyseinen suoja-aita haittaa lyöntiasentoa, mailan aiottua heilahdusrataa tai on pelaajan pelilinjalla, haitan vaikutuksesta vapautuminen säännön 24-2 mukaan tai pelaaja voi käyttää vapautumiseen merkittyä pudotusaluetta (DZ).

7. Sähkö- ja muut ilmajohdot kentällä

(osa 30.4.2016 poistunutta Suomen Golfliiton paikallissääntöä)

Jos pallo osuu kentällä ilmassa kulkevaan johtoon tai vaijeriin, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta säännön 20-5 mukaisesti. Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

8. Sorapäällysteiset pintasalaojat

Sorapäällysteiset pintasalaojat (mm. Porkkalan väylän 2 oikeassa laidassa) ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti.

9. Hiekkaesteet – reunatuet, suodatinkankaat, sadeveden valumaurat

Hiekkaesteiden reunatuet ja pohjalla olevat suodatinkankaat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti. Sadeveden valumaurat hiekkaesteessä ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti.

10. Irtokivet hiekkaesteissä (30.4.2016 poistunut Suomen Golfliiton paikallissääntö)

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa.

(Sääntö 24-1).

11. Kastelulaitteen kannet ja muut kiinteät haitat viheriön läheisyydessä

(30.4.2016 poistunut Suomen Golfliiton paikallissääntö)

Kastelulaitteiden kansista ja muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi, mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä eikä viheriöllä.

12. Kastelulaitteiden kannet Pikku Peuran viheriöillä

Kastelulaitteiden kansista viheriöllä vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti, jolloin pallo asetetaan lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Lähin vapauttava paikka voi olla myös viheriön ulkopuolella.

13. Haketetut alueet

Haketetut alueet ovat kentän oleellisia osia, joista vapautuminen ilman rangaistusta ei ole mahdollista (poikkeus suojeltavat puut ja pensaat, katso kohta 1). Yksittäiset hakkeenpalat ovat irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa ilman rangaistusta.

14. Asetetut kivet Porkkalan väylällä 13

Väylän 13 oikealla puolella olevat asetetut kivet ovat kentän oleellisia osia, joiden siirtäminen on kiellettyä.Vaikutuksesta pelaajan lyöntiasentoon, mailan aiottuun heilahdusrataan tai pelilinjaan ei voi vapautua ilman rangaistusta (esim. sääntö 28: pallo pelaamattomassa paikassa).

15. Vesiesteet

Porkkalan väylän 14 lyöntipaikan edessä oleva allas on vesieste. Esteen raja on sama kuin altaan uloin vesiraja. Porkkalan väylän 5 takana on sivuvesieste. Mikäli pallo on mennyt kyseiseen vesiesteeseen saa pelaaja vapautua vesiesteestä säännön 26-1 mukaan tai pelaaja voi käyttää vapautumiseen merkittyä pudotusaluetta (DZ).

16. Epävarmuus siitä, onko pallo mennyt tai kadonnut vesiesteeseen

Jos on epäselvää onko pallo mennyt tai kadonnut vesiesteeseen pelattaessa Vanhan Peuran väylää 16 (sivuvesieste pelisuunnassa vasemmalla), voi pelaaja pelata toisen pallon varapallona säännön 26–1 antamien vaihtoehtojen mukaan. Jos alkuperäinen pallo löytyy vesiesteen ulkopuolelta, täytyy pelaajan jatkaa pelaamista tällä pallolla. Jos alkuperäinen pallo löytyy vesiesteestä, on se pelattava sieltä tai jatkettava varapallolla säännön 26-1 mukaisesti. Jos alkuperäistä palloa ei löydetä tai tunnisteta viiden minuutin etsinnän aikana, täytyy pelaajan jatkaa varapallona pelatulla pallolla.

Sama koskee tilapäisesti (tältä osin vielä Golfliiton käsittelyssä) Porkkalan väyliä 7 (sivuvesieste pelisuunnassa oikealla), 10 (vesi-/sivuvesieste pelisuunnassa oikealla ja 11 (10 ja 11 välinen sivuvesieste pelisuunnassa oikealla ja sivuesieste pelisuunnassa vasemmalla).

17. Muurahaiskeot

Muurahaiskeot pelialueella ovat suojelukohteita ja ne ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti.

18. Maahan painunut pallo

Pelialueella pallo, joka on uponnut omaan alastulojälkeensä, voidaan nostaa, puhdistaa ja pudottaa ilman rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se oli, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen.

Huomautus: Pallo on ”painunut omaan alastulojärkeensä”, kun se on omassa alastulojäljessään ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Pallon ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa ollakseen maahan painunut (esim.ruoho, irralliset luonnonhaitat ja vastaavat voivat olla pallon ja maapohjan välissä).

Poikkeukset:

1. Pelaaja ei voi ottaa vapautusta tämän paikallissäännön nojalla, jos pallo on uponneena hiekkaan muualla kuin lyhyeksi leikattua alueella.

2. Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos jokin muu syy kuin tämän paikallissäännön olosuhde tekee lyönnistä selvästi epätarkoituksenmukaisen.

19. Ilmastusreiät

Jos pallo pelialueellaon ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon.Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.

20. Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö

Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.

21. Kunnostettava alue, josta pelaaminen on kielletty – sinivalkoiset paalut

Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on kunnostettavalla alueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai aiottua mailan heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1 mukaisesti.

22. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

23. Pallojen nouto kielletty kentän ulkopuolisilta alueilta

Pallojen noutaminen on kielletty Vanhan Peuran väylän 11, Porkkalan väylän 16 sekä Pikku Peuran väylien 1, 2, 3, 4, 6 ja 7 ojantakaisilta kentän ulkopuolisilta alueilta (valkoiset ulkorajamerkinnät).

Kommentoi

Vieritä ylös