Kutsu Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n yhtiökokoukseen tiistaina 12.3.2024 klo 18.00

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen: Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.3.2024 alkaen klo 18:00 Kokous- ja Kongressihotelli Majvikissa, käyntiosoite Majvikintie 1 02430 Masala, 02401 Kirkkonummi

OY PEURAMAA GOLF HJORTLANDET GOLF AB

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.3.2024 alkaen klo 18:00 Kokous- ja Kongressihotelli Majvikissa, käyntiosoite Majvikintie 1 02430 Masala, 02401 Kirkkonummi

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16§ mukaiset asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään kohdat 13 Pelioikeuden käyttöön liittyvän ohjesäännön hyväksyminen, 14 Osakepääoman alentaminen, 15 Ylikurssirahaston alentaminen, 16 Valtuutus hallitukselle neuvottelemaan Kirkkonummen kunnan kanssa Tolsanjärven kaava-alueella olevien maa-alueiden hyödyntämisestä ja 17 Osakkaiden aloitteet.


ESITYSLISTA


1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Työjärjestyksen hyväksyminen


7. Tilinpäätöksen esittäminen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen


8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen


9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen


10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


11. Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta


12. Tilintarkastajien valinta


13. Pelioikeuden käyttöön liittyvän ohjesäännön hyväksyminen


14. Osakepääoman alentaminen
Hallitus ehdottaa, että Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous päättäisi, että yhtiön taseen 31.12.2023 mukaista sidottuun omaan pääomaan kuuluvaa osakepääomaa 3.513.900,00 euroa alennetaan 1.000.000,00 euroon siirtämällä 2.513.900,00 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


15. Ylikurssirahaston alentaminen
Hallitus ehdottaa, että Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous päättäisi, että yhtiön taseen 31.12.2023 mukaista sidottuun omaan pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 3.625.229,19 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


16. Valtuutus hallitukselle neuvottelemaan Kirkkonummen kunnan kanssa Tolsanjärven kaava-alueella olevien maa-alueiden hyödyntämisestä. Maa-alueiden hyödyntämisen edellytyksenä tulee olla se, että golf toimintoja voidaan jatkaa ja edelleen kehittää vähintään nykyisessä laajuudessa.


17. Osakkaiden aloitteet
Hallitus velvoitetaan aloittamaan toimenpiteet uuden markkinaehtoisen ja yhtiövastikkeettoman toimintamallin luomisesta, sekä sen mukaisesta yhtiöjärjestyksestä.


18. Muut asiat


19. Kokouksen päättäminen


Kokouksen jälkeen pidetään keskustelutilaisuus.


Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen sunnuntaihin 10.3.2024 mennessä. Ilmoittautumisen voi tehdä verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta peuramaagolf.fi/yhtiokokouskevat2024. Valtakirjat pyydämme toimittamaan 10.3.2024 mennessä sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com.


Kokousmateriaali
Yhtiökokouksen materiaalit on lähetetty osakkaille sähköpostitse kutsun mukana. Toimitettaviin yhtiökokousmateriaaleihin kuuluvat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 25.3.2024.


Kirkkonummella 1.3.2024


Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus