PGH ry:n ylimääräinen kokous

Hyvä Peuramaa Golf Hjortlandet ry:n jäsen,

Kutsumme sinut seuran ylimääräiseen kokoukseen, joka järjestetään Peuramaa Golfin klubitalolla 19.4.2023 kello 18.00 alkaen. Kokoukseen pitää ilmoittautua ennakkoon joko alla olevasta linkistä (vaatii kirjautumisen) tai ilmoittamalla Peuramaa Golfin Caddiemasterille sähköpostitse: caddiemaster@peuramaagolf.com.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko etänä vai läsnä kokoukseen. Äänioikeuden käyttö vaatii osallistumisen paikan päällä.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksessa keskustellut sääntömuutokset, joista merkittävimmät ovat hallituksen jäsenien määrän muuttaminen sekä syyskokouksen vaihtoehto valita seuralle tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. Kokouksessä käsitellään myös päivitetty toimintasuunnitelma syyskokouksen evästyksin sekä valitaan hallitukseen seitsemäs jäsen.

Seuran hallituksen valmistelemat uudet säännöt ovat tämän viestin lopussa. Vanhat säännöt löydät Peuramaa Golfin kotisivuilta ylähakemistosta: Seura - Seuran säännöt -kohdasta. Uudet säännöt pohjautuvat Olympiakomitean julkaisemiin seuran mallisääntöihin sekä PGH:n vanhoihin sääntöihin.Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Käsitellään seuran uudet säännöt

6. Päätetään uusien sääntöjen hyväksymisestä

7. Valitaan seuran hallitukseen seitsemäs jäsen

8. Esitetään syyskokouksen ehdotuksien mukaan päivitetty toimintasuunnitelma

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

10. Jäsenkyselyt

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen


Seuran kokoukselle ehdotetut uudet säännöt:


1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.
Yhdistys on perustettu 8.6.1990.

2. TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää golfiin ja muuhun liikuntaan liittyvää harjoitus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa sekä tapahtumia. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi olla Suomen Golfliitto ry:n jäsen. Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on.

3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, golfin lajisääntöjä ja dopingsäännöksiä. Yhdistys ylläpitää jäsenluetteloa, mihin merkitään jäsenen nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Jäsenen erotessa on eroamispäivä merkittävä jäsenluetteloon.
Yhdistyksen jäsenet voivat olla osakasjäseniä, varsinaisjäseniä, opiskelijajäseniä, juniorijäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Jäsenellä on oikeus olla opiskelijajäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 29 vuotta ja juniorijäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Juniorijäsen siirtyy suostumuksensa mukaisesti varsinaisjäseneksi tai opiskelijajäseneksi sen vuoden alussa, kun hän täyttää 22 vuotta.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneesti toimineet yhdistyksen ja golfin hyväksi.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa vuotuisella tai kertakaikkisella jäsenmaksulla. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsen ei voi olla yhdistyksen hallituksen jäsen.
Jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa päästäkseen osalliseksi yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista eduista.
Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan:
- yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
- niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistyksen on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
- urheilun eettisiä periaatteita
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

4. JÄSENEN EROAMINEN, EROTTAMINEN JA RANGAISTUKSET
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt ilman hallitukselle ilmoitettua syytä jäsenmaksunsa maksamatta viisi (5) kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen saatuaan asiasta ensin kirjallisen maksumuistutuksen jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.
Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia ehtoja ja velvoitteita tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai hyvän urheiluhengen vastaisesti. Hallitus voi päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.

Rangaista voidaan yhdistyksen jäsentä tai sitä joka on yhdistyksen toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. Rangaistavaa on:
- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä yhdistys on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- syyllistyminen dopingrikkomukseen
- toimiminen yhdistyksen tarkoitusta vastaan
- yhdistyksen maineen vahingoittaminen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
-julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena yhdistyksen toiminnassa
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
- lainvastainen mainonta
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
- rasistinen käytös yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
- lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto yhdistyksen toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä. Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


5. JÄSENMAKSU
Yhdistyksen syyskokous määrää vuosittaisten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.
Kunniajäseneltä ei kerätä jäsenmaksua.


6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa viidestä seitsemään (5 - 7) jäseninen hallitus, johon kuuluu kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa valittava puheenjohtaja, kaksi - neljä (2 - 4) kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valittavat kapteeni ja ladykapteeni. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain vähintään kaksi ja enintään kolme (2 - 3) vuoron mukaan. Ladykapteeni valitaan parittoman vuoden syyskokouksessa ja kapteeni parillisen vuoden syyskokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten on oltava täysi-ikäisiä ja oikeuskelpoisia henkilöitä. Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö korkeintaan kahdeksi perättäiseksi kolmivuotiskaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin.
Hallituksen tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm.
– määritellä toiminnan alueet ja nimetä niiden tehtäviä hoitamaan alaisuudessaan toimivat valiokunnat, toimikunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet
– ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän mahdollisiin työsuhteisiinsa liittyvät asiat
– päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä
– päättää yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin
Jos hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, voittaa se esitys, joka saa yli puolet (1/2) äänistä. Äänten jakautuessa tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa, tai se toimihenkilö tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt.

8. TILI- JA TOIMINTAVUOSI, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on laadittava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja luovutettava toiminnantarkastajille kahden (2) viikon kuluessa sen jälkeen.
Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastusyhteisö yksin.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään toukokuun viidenteentoista (15) päivään mennessä ja syyskokous joulukuun viidenteentoista (15) päivän mennessä.
Kokousten paikan ja tarkemman ajankohdan määrää hallitus.
Asia, jonka jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksissa, on pantava vireille esittämällä se kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain säännösten mukaisesti.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vain jäsenmaksun maksaneilla ja kunniajäsenillä kannatusjäseniä lukuun ottamatta.
Valtakirjalla ei saa äänestää.
Yhdistyksen kokouksissa äänestyskelpoisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

10. KOKOUSKUTSU
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11. YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET
Kevätkokouksessa käsitellään:
kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. • todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. • esitellään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta
8. • käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat
9. • päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi yhdistyksen
a) toimintasuunnitelma
b) jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet
c) taloussuunnitelma
6. valitaan seuraavaksi kolmeksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
7. valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta kapteeni tai ladykapteeni erovuorossa olevan tilalle
8. valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
9. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat
11. päätetään kokous


12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Ollakseen pätevä, on päätöksen molemmissa em. asioissa saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön kannatus. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistyksen kokous on päättänyt purkaa yhdistyksen tai yhdistys lakkautetaan, yhdistyksen omaisuus on määrättävä käytettäväksi golfin edistämiseen.

13. ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä