SEURAN SÄÄNNÖT

TOIMINTASÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

Yhdistys on perustettu 8.6.1990.


2. TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää golfiin ja muuhun liikuntaan liittyvää harjoitus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa sekä tapahtumia. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi olla Suomen Golfliitto ry:n jäsen.


3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, golfin lajisääntöjä ja dopingsäännöksiä. Yhdistys ylläpitää jäsenluetteloa, mihin merkitään jäsenen nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Jäsenen erotessa on eroamispäivä merkittävä jäsenluetteloon.

Yhdistyksen jäsenet ovat osakasjäseniä, varsinaisjäseniä, opiskelijajäseniä, nuorisojäseniä, passiivijäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Jäsenellä on oikeus olla opiskelijajäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 29 vuotta ja nuorisojäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Nuorisojäsen siirtyy suostumuksensa mukaisesti varsinaisjäseneksi tai opiskelijajäseneksi sen vuoden alussa, kun hän täyttää 22 vuotta.

Passiivijäsen on hallituksen päätöksellä vapautettu jäsenmaksuvelvoitteesta määräajaksi. Passiivijäsenellä ei ole oikeutta jäsenetuihin tai äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneesti toimineet yhdistyksen ja golfin hyväksi.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa vuotuisella tai kertakaikkisella jäsenmaksulla. Kannatusjäsenellä on

yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsen ei voi olla yhdistyksen hallituksen jäsen.

Jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa päästäkseen osalliseksi yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista eduista.


4. JÄSENEN EROAMINEN, EROTTAMINEN JA RANGAISTUKSET
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt ilman hallitukselle ilmoitettua syytä jäsenmaksunsa maksamatta viisi (5) kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen saatuaan asiasta ensin kirjallisen maksumuistutuksen jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia ehtoja ja velvoitteita tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai hyvän urheiluhengen vastaisesti. Hallitus voi päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Rangaistukset voivat olla varoitus, toimitsijakielto enintään 24 kuukaudeksi, kilpailukielto ja erottaminen. Ennen rangaistuksen antamista on järjestettävä tilaisuus jäsenen kuulemiseen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle postitse tai muulla todistettavalla tavalla. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. JÄSENMAKSU
Yhdistyksen syyskokous määrää vuosittaisten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

Kunniajäseneltä ei kerätä jäsenmaksua.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa seitsemän (7) jäseninen hallitus, johon kuuluu kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa valittava puheenjohtaja, neljä (4) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valittavat kapteeni ja ladykapteeni. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) vuoron mukaan. Ladykapteeni valitaan parittoman vuoden syyskokouksessa ja kapteeni parillisen vuoden syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten on oltava täysi-ikäisiä ja oikeuskelpoisia henkilöitä. Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö korkeintaan kahdeksi perättäiseksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin.

Hallituksen tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm.

– määritellä toiminnan alueet ja nimetä niiden tehtäviä hoitamaan alaisuudessaan toimivat valiokunnat, toimikunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet

– ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän mahdollisiin työsuhteisiinsa liittyvät asiat

– päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä

– päättää yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin

Jos hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, voittaa se esitys, joka saa yli puolet (1/2) äänistä. Äänten jakautuessa tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut.


7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


8. TILI- JA TOIMINTAVUOSI, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on laadittava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja luovutettava toiminnantarkastajille kahden (2) viikon kuluessa sen jälkeen.

Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.


9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään toukokuun viidenteentoista (15) päivään mennessä ja syyskokous joulukuun viidenteentoista (15) päivän mennessä.

Kokousten paikan ja tarkemman ajankohdan määrää hallitus.

Asia, jonka jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksissa, on pantava vireille esittämällä se kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain säännösten mukaisesti.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vain jäsenmaksun maksaneilla ja kunniajäsenillä kannatusjäseniä lukuun ottamatta.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen kokouksissa äänestyskelpoisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.


10. KOKOUSKUTSU
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


11. YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET
Kevätkokouksessa käsitellään:

 1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
  3. • todetaan
  a) läsnäolijat
  b) äänioikeutetut jäsenet
  4. • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. • esitellään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  6. • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
  tappio antaa aihetta
  8. • käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat
  9. • päätetään kokous


Syyskokouksessa käsitellään:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi yhdistyksen
a) toimintasuunnitelma
b) jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet
c) taloussuunnitelma
6. valitaan seuraavaksi kolmeksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
7. valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta kapteeni tai ladykapteeni erovuorossa olevan tilalle
8. valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat
11. päätetään kokous

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Ollakseen pätevä, on päätöksen molemmissa em. asioissa saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön kannatus. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistyksen kokous on päättänyt purkaa yhdistyksen tai yhdistys lakkautetaan, yhdistyksen omaisuus on määrättävä käytettäväksi golfin edistämiseen.


13. ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä